O nás | About us

Ensemble Mathesius

Ensemble Mathesius je soubor mladých interpretů, zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací, který v roce 2016 založil hudebník a hudební historik Lukáš M. Vytlačil, a navazuje na Ensemble Sporck. Cílem souboru je oživovat v nevšedních dramaturgiích hudbu starších slohových období a vdechnout skladbám něco z modernosti, kterou měly v době svého vzniku. Proto je součástí práce členů souboru také badatelská činnost. Obsazení je proměnlivé podle studovaného repertoáru, který zahrnuje skladby od renesanční polyfonie po pozdní baroko. Jméno souboru odkazuje na významnou osobnost renesančních Čech, kterou byl teolog Johannes Mathesius. Během krátké doby své existence soubor vystoupil např. pro festival Tschechisch-Deutsche Kulturtage, Ludwigsluster Schlosskonzerte, Theatrum Kuks, Podlipanské hudební slavnosti, Českou televizi a jiné.

Ensemble Mathesius is an ensemble of young performers devoted to the practice and performance of early music. The ensemble was founded in 2016 by the musician and music historian Lukáš M. Vytlačil and builds on the activities of the Ensemble Sporck. Its aim is to reconstruct the music of earlier stylistic epochs in unique programmes, and to bring back some of the freshness and modernity it possessed at the time of its origin. Active research has therefore been an important facet of the work. The cast of performers is dependent on the programme presented, which can include compositions from Renaissance polyphony to late baroque. The name of the ensemble refers to one of the important theologians of Renaissance Bohemia, Johannes Mathesius. During the short time of it's existence the ensemble performed concerts for Tschechisch-Deutsche Kulturtage, Ludwigsluster Schlosskonzerte, Theatrum Kuks, Podlipanské hudební slavnosti, Czech Television etc.

Lukáš M. Vytlačil (flauto traverso, recorders, voice)

Lukáš Michael Vytlačil, flétnista, dirigent, vokalista a hudební historik, je uměleckým vedoucím Ensemble Mathesius. Vystudoval na Konzervatoři v Teplicích hru na zobcovou a příčnou flétnu, později také dirigování u Jana Valty. Za tato studia obdržel r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka. V roce 2011 absolvoval barokní flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě Karlově v Praze, kde roku 2017 též dokončil studium hudební vědy. Zúčastnil se mnoha interpretačních kursů u předních interpretů (Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia ad.). Pod vedením Rebeccy Stewart se také věnoval zpěvu vokální polyfonie. Spolupracuje s domácími soubory staré hudby, jako Ensemble Inégal, Musica Florea, Capella Regia Praha, či The Czech Ensemble Baroque. Kromě ČR vystupoval také v Německu, Francii, Belgiii, Portugalsku, Gran Canarii, Polsku, Litvě a Maďarsku. Jako dirigent spolupracoval např. se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, či s klavíristou Ivem Kahánkem, a v l. 2006-2008 byl sbormistrem dětského sboru Fontána. Kromě koncertů se věnuje také pedagogické činnosti. Vyučoval hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři v Teplicích (2005-2009) a připravoval také vzdělávací projekty pro Pražské jaro a Českou filharmonii. Nyní vede třídu zobcové flétny na pražské Konzervatoři Jana Deyla a současně působí v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se taktéž historií a mluveným slovem.

Lukáš Michael Vytlačil, recorder player, flautist, conductor, vocalist and musicologist, is the artistic leader of the Ensemble Mathesius. He graduated in recorder and flute at Teplice Conservatoire, where he later also completed studies in conducting with Jan Valta. In 2008-2011 he studied baroque flute with Jana Semerádová at Charles University in Prague, where also graduated the musicology in 2017. For this studies he received in 2007 the Leoš Janáček Foundation Prize. He has participated in many interpretation courses with notable performers (Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia et al.) and he followed Rebecca Stewart's classes in vocal polyphony. He has been collaborating with several Czech early music ensembles, such as Ensemble Inégal, Musica Florea, Capella Regia Praha, or The Czech Ensemble Baroque. Apart from giving concerts in the Czech Republic, he has also performed in Germany, France, Belgium, Portugal, Gran Canaria, Poland, Lithuania and Hungary. As a conductor he has collaborated with the North Czech Philharmonic Orchestra, with the Youth Forum Orchestra or with the pianist Ivo Kahánek, and in 2006-2008 he was choirmaster of the children's choir Fontána. Besides performing, he is also engaging in educational activities: in 2005-2009 he was teaching at Teplice Conservatoire; later he prepared educational projects for the Prague Spring Festival and for the Czech Philharmonic Orchestra. Now he leads a recorder class at the Jan Deyl Conservatoire in Prague, and works at the Department of Music History at the Czech Academy of Sciences. Outside music and musicology, he takes a keen interest in history and recitation.


Katalin Ertsey (lute, theorbe)

Katalin Ertsey pochází z východomaďarského Debrecenu, kde se hře na loutnu začala věnovat ve svých dvanácti letech pod vedením Adama Bálinta. Po ukončení studia biologie na debrecínské universitě byla přijata na Royal College of Music v Londýně, kde vystudovala hru na renesanční lounu a theorbu ve třídě Jakoba Lindberga. Svoje umění dále zdokonalovala u Lyndy Sayce, hlavní loutnistky souboru The King's Consort.  Coby hráčka na theorbu se Katalin Ertsey zúčastnila projektů jako Monteverdiho Mariánské nešpory (Brandeburg Baroque Soloists), Rebelovy Les éléments (Linden Baroque Orchestra), Händelovo Vzkříšení (London Händel Festival), Monteverdiho Korunovace Poppey (Benjamin Britten International Opera School) nebo turné po Velké Británii se souborem Zadok Baroque.  Jako loutnistka se představila na sólových recitálech a koncertech loutnových písní v londýnských National Gallery, Dulwich Picture Gallery, Victoria & Albert Museum nebo Shakespeare's Globe Theatre Education Centre, London City Showcase Festival, dále ve švédském Nyköpingu nebo ve francouzském Chateau Palayson. Katalin Ertsey je zakládající členkou souboru Tesoro Antico.

Katalin Ertsey was born in Debrecen, Hungary. Since starting lute at the age of twelve, she has gone on to graduate from the Royal College of Music, London, where she studied the renaissance lute and theorbo with Jakob Lindberg. Katalin also holds the Master of Science degree from the University of Debrecen, specializing in Hydrobiology. Katalin regularly appears as a soloist, accompanist and continuo player in concerts throughout the UK and mainland Europe. Engagements have included Monteverdi Vespers with Brandenburg Baroque Soloists, Rebel Les élémens with Linden Baroque Orchestra, a UK tour with Zadok Baroque ensemble, Handel's La Resurrezione at the London Handel Festival, Monteverdi's L'incoronazione di Poppea for the RCM International Opera School, appearance at the London City Showcase Festival, a lute song recital for the New London Orchestra Young Performers Concert Series, and Michael Chance's lute song masterclass.  Katalin has collaborated with the Shakespeare's Globe and appeared on ITV1 in the Inspector Lewis series. She has given solo recitals in venues such as Victoria and Albert Museum, British Library and National Gallery, London. Katalin regularly performs with the Swedish soprano Eva Karell, with whom she is also the first prizewinner of the RCM Early Music Competition. She is a member and co-founder of Tesoro Antico baroque ensemble with whom she has recently performed at St Lawrence Jewry Music Festival.


Lukáš Vendl (harpsichord, organ)

Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Působí jako kantor v Českobratrské církvi evangelické, je varhaníkem v pražském chrámu U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě a Letní škole barokní hudby v Holešově. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj.

Lukáš Vendl graduated in organ playing from Jan Hora's class at the Prague Conservatory, and in 2003 from Jaroslav Tůma's class at the Academy of Performing Arts, Prague. He participated in a number of master classes led by important organists of world renown (such as Martin Sander, Harald Vogel, David Titterington) as well as harpsichordists (Helmut Franke). In 2002, he studied at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg with Wolfgang Zerer. His doctoral thesis deals with the 17th and 18th-century theory of music in relation to the keyboard instrument compositions. He received awards in several competitions in the Czech Republic and abroad He works as a Cantor of the Czech Brother Evangelical Church and is the organist of the St. Salvator Church in Prague. He teaches at the Prague Conservatoire and at the Charlotta Masaryk Music School in Prague. His prime interest is the historically informed early music performance. He carried out several modern premieres of large-scale vocal works, surviving, for example, in the Želiv monastery music collection. He is the leader of the baroque instrument ensemble Harmonia delectabilis and the chamber choir Ensemble Guillaume. As organist and harpsichordist he gave recitals at the Pilsen Organ Festival, Haydn Festival of Music, Želiv Festival, Budapest Bach Week, Smečno Organ Festival or Orlicko-Kladsko Organ Festival.


Monika Jägerová (alto)

Monika Jägerová studovala pěveckou techniku u Pavly Zumrové a poučenou interpretaci staré hudby u Ireny Troupové. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů, mezi nimi např. u Emmy Kirkby (Dartington International Summer School 2015), Markéty Cukrové (Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2015) nebo Lorenza Charoy (barokní divadlo, MLŠSH Valtice 2015). V r. 2016 účinkovala v Theatro Verdi v Terstu a v divadle Hybernia v Praze (B. Britten: The Little Sweep). Spolupracovala s dirigenty Valentinou Shuklinou (V. Shuklina: Stabat Mater, 2016, Trieste), Chuheiem Iwasakim (B. Britten: The Little Sweep), nebo Laurencem Cummingsem (G. F. Händel: Alcina, Dartington International Summer School 2015). V r. 2016 vyhrála 1. místo v mezinárodní soutěži Pražský pěvec. Dále se věnuje studiu houslí na konzervatoři Jana Deyla v Praze a studiu hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na hudbu 17. a 18. století a na kulturní analýzu hudby.

The alto singer Monika Jägerová studied vocal technique with Pavla Zumrová and historically informed interpretation of early music with Irena Troupová. She has attended many masterclasses, among all with Emma Kirkby (Dartington International Summer School 2015), Markéta Cukrová (International Summer School of Early Music Valtice 2013 and 2015) or Lorenzo Charoy (baroque theatre, ISSEM Valtice 2015). In 2016 she appeared in Theatro Verdi, Trieste and Hybernia Theatre, Prague (B. Britten: The Little Sweep). She has worked with conductors such as Chuhei Iwasaki (B. Britten: The Little Sweep), Valentina Shuklina (V. Shuklina: Stabat Mater, 2016, Trieste) and Laurence Cummings (G. F. Händel: Alcina, Dartington International Summer School 2015). In 2016 she won 1. prize at international opera competition Pražský pěvec and Allegro competition. She also studies violin at Jan Deyl Conservatory in Prague and Musicology at Charles University in Prague with focus on baroque music and cultural analysis of music.


Petr Budín (baroque bassoon)

Hru na fagot vystudoval na pražské konzervatoři a obor hudební teorie na HAMU Praha. Zúčastnil se kurzů hry na barokní fagot na Letní škole barokní hudby u Görgyi Farkas. Spolupracuje se soubory věnujícími se interpretaci staré hudby jako jsou Capella Regia Praha, Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Musica Figuralis, The Czech Ensemble Baroque, Harmonia Delectabilis, Musica malinconica aj. Podílel se na nahrávkách děl Jana Dismase Zelenky se soubory Ensemble Inégal (Missa Sanctissimae Trinitatis a Missa Paschalis) a Musica Florea (Missa Nativitatis Domini) a Gunthera Jacoba s ansámblem Capella Regia Praha. Je činný jako hráč na dulcian, barokní, klasicistní a moderní fagot. Věnuje se též pedagogické činnosti; v letech 2000 - 2008 působil na konzervatoři Jana Deyla jako učitel teoretických předmětů a od roku 2005 vyučuje na ZUŠ U Půjčovny. Jako autor programových textů spolupracoval s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, festivalem Concentus Moraviae a Letními slavnostmi staré hudby.