Projekty | Projects
Sem vložte podnadpis

Aktuální projekty renesanční a barokní hudby jsou k dispozici na vyžádání.
Actual projects with the renaissance and baroque music are availaible on request.


Profilové projekty | Profile projects

Koncert pro vévodu Orleánského

Filip II. Orleánský, jeden z nejmocnějších šlechticů ve Francii, patřil mezi významné ctitele umění. Hudba zněla na jeho dvoře velmi často a sám vévoda studoval hudbu u významných hudebníků z královského dvora, jako byli François Couperin, či Jacques Martin Hotteterre. Program je fiktivní rekonstrukcí, jak mohl vypadat soukromý koncert na jeho dvoře, a je tvořen ze skladeb francouzských komponistů z přelomu 17. a 18. století.
obsazení: 2 - 7 hudebníků (flétna, theorba; soprán, hoboj, housle, violoncello, cembalo)
Le Concert pour le Duc d'Orléans
Philippe II. de Orléans, one of the most mighty noblemen in France, was a great admirer of art. At his court, music sounded very often and the Duke himself studied music with prominent musicians from the Royal Court, such as Francois Couperin or Jacques Martin Hotteterre. This program is a fictitious restoration of a possible concert at his court and consists of pieces composed by French composers of the turn of the 18th century.
2 - 7 musicians (flute, theorbo, soprano, oboe, violin, cello, harpsichord)

Musae Saxoniae
Celé Sasko, rozprostírající se od hranic severních Čech až k Severnímu moři, bylo v době baroka rozdrobeno na řadu menších států. Většina panovníků však nijak nezanedbávala oficiální reprezentaci, k níž patřily také dvorní kapely. Hudební Grand Tour provede posluchače několika saskými dvory první poloviny 18. století, jako Drážďany, Köthen, Zerbst, či Weissenfels, a zavítá také do Hamburku, který byl významným hudebním centrem severního Německa. Ve zdejších kapelách nezřídka působili i čeští hudebníci a naopak Johann Friedrich Fasch, kapelník v Zerbstu, působil v mládí krátce v Praze.
obsazení: 4 - 8 hudebníků (soprán, flétny, hoboj, fagot, cembalo, popř. housle; nebo smyčce)
Musae Saxoniae
In the Baroque era, the whole of Saxony was spreading from the Northern Bohemian border up to the North Sea and was divided into several minor states. Most rulers did not neglect official representation, quite on the contrary. They employed musicians to compose music and play in their court bands. This program takes the listener on a musical Grand Tour through several Saxon courts, such as Dresden, Köthen, Zerbst up to Hamburg. The music of Johann Friedrich Fasch will remind us of his brief stay in Prague.
4 - 8 musicians (soprano, flutes, oboe, bassoon, harpsichord, violin; or strings)

Loutnu svou mám už jen pro bolest
Sonety italského básníka Francesca Petrarcy jsou zlatým pokladem italského básnictví. Jedním z období, kdy se jeho dílo těšilo velkému zájmu, byl přelom 16. a 17. století, kdy se v Itálii setkával manýrismus s rodícím se barokem. Mnoho učenců a umělců se scházelo v palácích italských velmožů, kde se tyto znovuožívající verše spojovaly s moderní italskou hudbou. Tento program je pásmem, tvořeným hudbou raného baroka a Petrarcovými sonety.
obsazení: 2 hudebníci (zobcová flétna a recitace, theorba a renesanční loutna).
Il suo liuto ho solo per il dolore
The sonnets of the Italian poet Francesco Petrarca are a golden treasure of Italian poetry. At the turn of the 16-17th century, his work enjoyed a great interest of the public. At this time, mannerism coincided with the nascent epoch of baroque. Many scholars and artists gathered in palaces of the Italian noblemen where these revived verses met with modern Italian music. This program is a series of musical pieces from the early baroque and sonnets by Petrarca.
2 musicians (recorder and recitation, theorbo and renaissance lute)

Nad vodami La Manche
Anglie a Nizozemí byly země, které na přelomu 16. a 17. století spojovaly evangelická vyznání. Oficiální hudební produkce v té době nebyly nijak časté, ale v soukromí se hudba pěstovala i nadále. V salonech uměnímilovné společnosti zněla oblíbená hudba a recitovaly verše, či úryvky z dalších literárních děl. Mohly na nich znít různé písně, instrumentální skladby i básně, jako třeba sonety Williama Shakespeara.
obsazení: 3 - 4 hudebníci (soprán, zobcová flétna a recitace, renesanční loutna, virginal)
On waters of the English Channel
England and Netherlands of the turn of the 16-17th century shared their evangelical faith. The official music production was rare but continued to flourish in privacy. Popular music together with verses and short extracts recitation could be heard in the salons of people who admired art. Various songs, instrumental music and poems, like Shakespeare´s sonnets, were performed.
3 - 4 musicians (soprano, recorder and recitation, renaissance lute, virginal)

Harmonický rok
Sbírka kantát "Der Harmonische Gottesdienst" patří mezi nejrozsáhlejší sbírky německých kantát. Literárně a hudebně velmi rafinovaně propracovaná díla byla určena pro luterskou bohoslužbu a vytvářela zcela organický celek v koncepci bohoslužby, stejně jako je tomu u kantát Johanna Sebastiana Bacha. Projekt se zaměřuje také na skladby z nejvíce opomíjené části sbírky pro tzv. liturgické mezidobí.
obsazení: 4 hudebníci (soprán, flétny, fagot, cembalo)
Harmonious year
A collection of Cantatas "Der harmonische Gottesdienst" is one of the most comprehensive collection of German cantatas. A literarly and musically sofisticated work, it was composed for the Lutheran divine service and it created an organic whole in liturgical conception, just like the cantatas by Johann Sebastian Bach do. This project focuses on pieces from the most neglected collection, the Ordinary Time.
4 musicians (soprano, flutes, bassoon, harpsichord)

In stile moderno
Přelom 16. a 17. století s sebou přinesl bouřlivý rozvoj instrumentální hudby. Zejména v Itálii se brzy rozvinul specifický kompoziční styl a stále zdokonalované nástroje proslavili vynikající hráči. Tento moderní styl koncertantní hudby byl přímým předchůdcem kultu virtuozity, jejíž význam trvá až dodnes.
obsazení: 2 - 4 hudebníci (zobcová flétna, varhany/virginal; dulcian, theorba)
In stile moderno
At the turn of the 16-17th century instrumental music developed rapidly. A specific composition style evolved in Italy and excellent players made perfected musical instruments famous. This style of concert music was a direct predecessor of the cult of virtuosity that is still alive today.
2 - 4 musicians (recorder, organ / virginal; dulcian, theorbe)

Musica veneziana
V době vrcholného baroka byly Benátky stále významným hudebním centrem, kde působila řada význačných hudebníků a zdejší rušný společenský život oživovaly bohaté produkce v několika operních domech, městských chrámech i šlechtických palácích. Uznání benátského publika bylo důležité také pro hudebníky ze zaalpských zemí, kteří sem během svých studijních cest často zajížděli. Velké množství komorní hudby a kantát je dodnes bohatou studnicí hudby přelomu 17. a 18. století.
obsazení: 3 - 6 hudebníků (soprán, flétny, housle, cembalo, theorba, fagot / violoncello)
Musica veneziana
At the peak of baroque Venice was an important music centre with many important musicians. Bustling social life has been revived by abundant productions in several opera houses, municipal temples and noblemen palaces. The acknowledgement of Venice´s audience was also important for musicians from transalpine countries who often travelled there to study. A lot of chamber music pieces and cantates has been an abundant source of music of the time at the turn of the 16-17th century.
3 - 6 musicians (soprano, flutes, harpsichord, theorbe, bassoon / cello)